Вимоги до статей

Автори несуть відповідальність за зміст публікації і заявляють, що це є їх власна робота і результати не було опубліковано раніше.
Статті друкуються українською та англійською мовами.
Статті рецензуються двома незалежними рецензентами. Виконується незалежне "сліпе" рецензування: рецензентам невідомі автори, а авторам невідомі рецензенти.
Статті перевіряються на плагіат.
Статті відхиляються, якщо не відповідають профілю журналу або оформлення не відповідає вимогам.
Після прийняття статті до друку автори заключають "Авторський договір на використання твору" і надсилають до редакції pdf-файл з підписом автора (авторів).
Стаття подається у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 11, міжрядковий інтервал 1,0, всі поля по 2,5 см. Жирним шрифтом курсив виділяються підзаголовки у статті.
Орієнтація сторінок – книжкова. Вирівнювання – по ширині. Абзац – 1,0 см.
Для статей необхідно вказати:
УДК (розмір 11),
Ініціали та прізвище автора (розмір 11, жирним, прописними), науковий ступінь та звання (розмір 11) - по центру,
Посаду (розмір 11) - по центру,
е-mail автора та orcid -код. (розмір 11) - по центру,
Повну назву установи та її адреса, (розмір 10, курсив, по центру).
е-mail автора та orcid -код (розмір 10, по центру).
Назва статті (розмір 11, жирним, прописними, по центру)
Далі подати анотацію (не менше 1 800 знаків) та ключові слова (5 - 8 ) : розмір 10, інтервал 1,0. Для експериментальних статей подати структуровану анотацію, де має бути вказані слова: Мета. Методи. Результати. Висновки.
Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «Вступ», «Методика» («Об’єкти та методи дослідження»), «Результати досліджень», «Обговорення» (можливий об’єднаний розділ «Результати та обговорення»), «Висновки», «Література».
Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи.
Розділ «Методика» повинен містити відомості про об’єкт (об’єкти) дослідження, умови експериментів, аналітичні методи, прилади та реактиви.
У розділі «Результати досліджень» надаються отримані результати та повинно відображувати закономірності, які витікають з отриманих даних. Отриману інформацію необхідно порівняти з наявними літературними даними та показати її новизну.
У розділі «Висновки» надається узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз причинно-наслідкових зв’язків між виявленими ефектами, і повинно завершуватись відповіддю на питання, яке поставлено у вступі.
Ілюстрації, включаючи графіки, схеми, таблиці мають бути розміщені безпосередньо в тексті. Підпис під рисунком шрифт 10. (Приклад: Рис.1 – Територіальне поширення .... ) Схеми та таблиці, їх назва - шрифт 10, інтервал - 1.0.
Список використаних джерел обов’язково оформляється за ДСТУ 8302:2015, містити також і джерела, що опубліковані не більше 5 років тому: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Посилання на літературу у тексті подаються у квадратних дужках з вказуванням номера у списку літератури. Кількість посилань має бути не менше 20, не менше двох з них на статті, опубліковані в попередніх номерах "Людина та довкілля. Проблеми неоекології" або Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Екологія. Список літератури потрібно оформляти за таким правилом: назви джерел надавати мовою оригіналу, якщо надано українською або російською, то також ще надати транслітерацію кирилиці в латиницю (використовувати: для української http://translit.kh.ua/ для російської - http://translit-online.ru/ ) та переклад англійською. Оформляти згідно міжнародного стандарту АРА. ЗРАЗОК:
Список використаних джерел
1. Руденко, Л., Лісовський, С., Маруняк, Є. Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні.Український Географічний Журнал. 2016. № 2. С. 3-12.
2. Максименко, Н., Квартенко, Р. Территориальное планирование экологической сети Харьковской области на ландшафтной основе. Научные Ведомости Белгородского Государственного Университета. Серия: Естественные Науки. 2013. Т.7. № 160. С.178-186.
References
1. Rudenko, L., Lisovs'kyy, S., Marunyak, Ye. (2016). Dosvid zastosuvannya stratehichnoyi ekolohichnoyi otsinky v protsesy planuvannya v Ukrayini.[Environmental guideline in priorities of integral planning process in Ukraine ]. Ukrainian Geographical Journal. 2, 3-12. [In Ukrainian]
2. Maksimenko, N., Kvartenko, R. (2013). Territorial'noe planirovanie ehkologicheskoj seti Har'kovskoj oblasti na landshaftnoj osnove.[Spatial planning of the ecological network of kharkiv region on landscape basis]. Scientific statements of the Belgorod state university. Series: natural sciences. 7(160), 178-186. [In Russian].
Також подати ініціали,прізвище, науковий ступінь, посаду, e-mail, Orcid ID автора (рів)б організацію, назву статті, анотацію (не менше 1800 знаків) та ключові слова англійською розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Анотація повинна бути побудована як реферат у реферативних журналах та відбивати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію. Для експериментальних статей подати структуровану анотацію, де мають бути вказані слова: Purpose. Methods. Result. Conclusion.
Ukr_flag